شرکت تضامنی رستمی نیری و شرکاء
با مجوز رسمی از بانک مرکزی